การผจญภัยในโลก M98: สงครามแห่งดาว

การผจญภัยในโลก M98: สงครามแห่งดาว

ในปี 2563 หลังจากที่มนุษย์ได้ค้นพบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มนุษย์ได้เริ่มการสำรวจอวกาศไปอย่างต่อเนื่อง และในปีนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อหนึ่งในฝูงชนมนุษย์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า M98 ที่ถูกเรียกว่า “ดาวแห่งแสงอมแดง” ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความทรงจำอย่างมาก เพราะเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีแดงอมมาในทุกๆ ความหนามและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง

การค้นพบดาวเคราะห์ที่มีนิวอีกтัสือเกรองของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นทำให้มีการดึงดวงดาว M98 เข้ามาใกล้โลกมากขึ้น สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้จักเกี่ยวกับดาวนี้เลยคือว่า มันเป็นที่พักผัวของเผ่าพันเหรดทองคำ หมู่ชนที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีได้อย่างล้นหลาม และวางแผนการรุกรานโลกในรอบไม่กี่เดือนข้างหน้า

ทางหน่วยงานที่ทำการค้นพบดาว M98 ได้ทราบถึงแผนของเผ่าพันเหรดทองคำแล้ว จึงเร่งรัดแจ้งให้ทุกเอกสาร การข่าวสารทั่วโลกเร่งเตรียมการก่อนรับสงครามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารและการปกครองอย่างรวดเร็ว

เดือนละห้ารอบดวงดาว M98 จะเข้าใกล้โลกมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ใกล้มากเกินไปที่จะเป็นอันตรายต่อโลก แต่ก็เพียงพอที่จะเร่งแร่งเผ่าพันเหรดทองคำให้มาชิงดวงดาวเคราะห์ที่พวกเขามีความเชื่อว่าเป็นของตนเอง

ทีมกองทัพที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการป้องกันการรุกรานของเผ่าพันเหรดทองคำนี้ได้ทำการฝึกฝนเตรียมการเตรียมตัวหนักมาก เพื่อเก็บเอาชีวิตในการรบกันได้มากที่สุด

เด็กติดเรืออวกาศชื่อ หยกก ได้ถูกกำหนดให้มาช่วยในการป้องกันโลกจากการรุกรานครั้งนี้ เขาได้รับภารกิจให้เข้าไปสืบทดาว M98 เพื่อหาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเผ่าพันเหรดทองคำ และนำกลับมาให้ทางหน่วยงานให้มีข้อมูลในการต่อสู้อย่างชัดเจน

หยกกต้องผจญภัยในสงครามแห่งดวงดาว M98 ที่มีการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเผ่าพันเหรดทองคําขะยขุ้พ่้ำโช่บ้ำยํดกเก็ะ่้้ำปั๋รฅ็็ูำทำ้ํำํทำำ่ำำญู่้ำำกๅำล้ช้ลำบ้้ำเํมำื้ำำบุ้้ยำท้ำชทลำำ่้ยํล้ำ่้ำ้ำ้่ๅำช้อ้อำ้ลำลิำ่ำำข้ำํณำุำนำบ้ำำำำญ่ำำ่ำำเำ็ำล้อำำำำำ่้็ำาำำ่้ำ้อำำ้ำเํว้ำำำ๊ำำ่ไำำำำำำำๅ้ำำใำำ้็ำำำ้ล้ทำ็ำอ้ำำำำ็ำำำำำุ้ำำำ็ำำำำํ่ำำยำำำำำำ้้ำำำำำ้ำำำำำำำำำยำำำำำำ้ำำำำำำำำำำต้ำาำำำำำำำำำลำำำำำำๅ้ำำำ